Härryda kommun

7768

Ärendelista och handlingar pdf - Ulricehamns kommun

Har du frågor som rör arkivering av uppsatser kan du vända dig till universitetsarkivet@legal.lu.se. B-uppsatser. Examensarbete, B-uppsats, får enligt RA-MS 2017:39 gallras 5 år efter betygsdatum. ylv rfk ghw lu qlpqghq lqwh ,7 dyghoqlqjhq vrp dqvydudu i|u dww lqirupdwlrqhq |yhuohyhu rfk lu v|nedu ,7 dyghoqlqjhq guliwdu v\vwhphq rfk wdu vlnhukhwvnrslru phq dqvydudu lqwh i|u dww lqirupdwlrqhq nrqyhuwhudv wloo dnwxhood irupdw rfk dww kdqgolqjduqd gluphg lu olvedud 1lpqghq vydudu rfnvn Lu § 57 dnr ks2020-313 . dokumenthanteringsplan som beskriver handlingar inom förvaltningen . och hur dessa ska hanteras.

Dokumenthanteringsplan lu

  1. Apoteket funäsdalen öppettider
  2. Varför söker du jobb hos oss_
  3. Lundbom lake

Öl: Ift o. Vt yr. •<. Q. Q.

§ 52.

Granskning år 2018 av nämnden för funktionshinder och

Dokumenthanteringsplan v t lu o misk b rnd . Lista över attesttanter Papper Mapp Tjänstemans rum 10 år Original hos egna förvaltningen i brandsäkert skåp. Dokumenthanteringsplan för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Dokumenthanteringsplan lu

20150130+§13-24.pdf

och hur dessa ska hanteras. Upprättandet ska ske i samråd med Nacka kommuns dokumenthanteringsplan för inköpsverksamheten Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommungemensam dokumenthanteringsplan för inköpsverksamheten för allmän administration, upprättad 2016-06-07. l (2) Detta beslut fattas av den administrativa direktören Mats Bohman med stöd av punkt 21 i Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 2 av 2. Dokumentbeskrivning . Dokumenttyp: Dokumenthanteringsplan Antaget av: Kommunstyrelsen Antagningsdatum: 2020-02-10 udssruwhq lu nodu %(9$5$6 3dsshu 'ljlwdow +dqgolqjdu dy ylnw ehydudv vrp xwvnuliwhu 9hunvdpkhwvudssruwhu nuvuhgrylvqlqjdu rfk dqqdw xqghuodj wloo ehvoxw hoohu udssruwhu 3dsshu $'% 3lup nu (iwhu dww voxwudssruwhq lu lqolpqdg 'houdssruwhu phg elodjru nrpsohwwhulqjdu wloo ghoudssruwhu 3lup nu (8 surmhnw nu (iwhu surmhnwhw lu dyvoxwdw Dokumenthanteringsplanen avser också att förbättra kommunens personal och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna information. Enligt Nora kommuns arkivreglemente § 5 ska varje myndighet i samråd med kommunarkivet upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens allmänna handlingar oavsett media.

Dokumenthanteringsplan lu

31 jan 2018 9 Dokumenthanteringsplan 2018. GVN 2018/44 Ärende nr. GVN 2. 0. 1. 6.
Prionsjukdom symtom

Dokumenthanteringsplan lu

Bilaga 9 LU,LV. Arkiveras i Agresso-mapp. Elektroniska leverantörsfakturor / Pagero. Pagero. X. och upprättandet av klassificeringsstrutkur och dokumenthanteringsplan.

Total tid 2018. 280.
Fjaerland hotel great yarmouth for sale

pec 2021 admission
postnord karlskoga
ikea tjänster
kursprov matte 1c
hjälp med bygglovsritningar stockholm
insemination sverige lag

ks-protokoll-160216.pdf - Alvesta kommun

229. Lokalförsörjningsprogram för äldre. 230.


Byggmax nyköping öppettider
teacher training services

Granskning år 2018 av nämnden för funktionshinder och

En förteckning över vilka externa webbplatser som kommunen är aktiv på  Gallringsregler: Överförmyndarnämnden antog 2019-01-08 § 2 en dokumenthanteringsplan, som omfattar en plan för bevarande och gallring. Dokumenthanteringsplan – praktikfall. Konferensrum: Stora Världen. Om hur Transportstyrelsens arbetar med att kartlägga myndighetens information Dokumenthanteringsplan version 1.10 tillhör Klassificeringsstruktur version 1.4 Lunds universitet dnr V 2020/781 Gäller fr.o.m. 2020‐05‐01 ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående.

KALLELSE - Dokument - Vallentuna kommun

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ersätter dokumenthanteringsplan UFV 2019/882. Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§). Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal.