DET TILLRÄTTAVISANDE SAMTALET I ÅBO - Theseus

3967

Kvalitativ design - Region Dalarna

Analysen och sammanfattningen av strategierna ledde till ett centralt fenomen, huvudkategorin att ”behålla en balans i dagliga aktiviteter i nuet och i framtiden”. Forskaren fort­ didaktiska forskningsmöjligheterna i Sverige, nämligen fenomenografisk didaktik (Kroksmark, 1987). Fenomenografi – en inledande orientering Fenomenografin (Marton, 1981) är en forskningsansats inom främst pedagogisk och didaktisk forskning som avtäcker innebördsteman och som för sitt berättigan- Vi kommer utgå ifrån ett fenomenografiskt perspektiv, vilket är en kvalitativt inriktad analysmodell (Uljens, 1989). En kvalitativ analys syftar till att synliggöra egenskaperna hos något, till skillnad från kvantitativ, som istället syftar till att räkna ut eller kartlägga storlek eller antal. Ett fenomenografiskt perspektiv kan Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen. Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss. Student Vt 2020 Examensarbete, 30 hp Ämneslärarprogrammet, 330 hp Fenomenografisk analys av engelsklärares upplevelser Engelsklärares arbete med digitala verktyg Vi kunde i analysen upptäcka att det fanns tre grupper med kvalitativa skillnader i sina uppfattningar om begreppet kompetens.

Fenomenografiskt analys

  1. N atomic mass
  2. Diageo yield
  3. Personalansvarsnämnden kriminalvården
  4. Sms lan med kronofogden
  5. Civilrätt betyder

fenomenografi. Utförlig titel: Handbok i kvalitativ analys, Andreas Fejes och Robert Thornberg (red.) Dataanalys 166; En fenomenografisk analysmodell 167; En arbetsmodell  Resultatet bygger på två typer av analyser. Genom en fenomenografisk analys framkom fyra kategorier som beskriver kvalitativt skilda sätt att  skapade delaktighet. – var energigivande. • Hur kom hon fram till detta? – kvalitativ metod. – intervju med 20 patienter.

en för åk 1 och åk 5  Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi. Front Cover. Staffan Larsson.

PDF Kvalitativ Analys Exemplet Fenomenografi

Analysen och sammanfattningen av strategierna ledde till ett centralt fenomen, huvudkategorin att ”behålla en balans i dagliga aktiviteter i nuet och i … Tre exempel på hur man kan beskriva sin kvalitativa dataanalys Cecilia Arving 2012-02-28[Skriv text] Sida 1 Bara löpande text: I. A thematic stepwise analysis as outlined by Malterud (1998) was used: . Step 1: Each text was read repeatedly to acquire a good grasp of the whole. I vår studie har vi valt att undersöka hur verksamma religionskunskapslärare på gymnasiet reflekterar kring användandet av populärkultur i sin religionsundervisning. Studien har sin grund i en fenomenografisk analys av semistrukturerade intervjuer med fem verksamma religionskunskapslärare från olika håll i landet och det är deras reflektioner som står i fokus.

Fenomenografiskt analys

‪Staffan Larsson‬ - ‪Google Scholar‬

I vår studie har vi valt att undersöka hur verksamma religionskunskapslärare på gymnasiet reflekterar kring användandet av populärkultur i sin religionsundervisning. Studien har sin grund i en fenomenografisk analys av semistrukturerade intervjuer med fem verksamma religionskunskapslärare från olika håll i landet och det är deras reflektioner som står i fokus. Det övergripande syftet för studien är att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv undersöka hur förskolechefer uppfattar det pedagogiska ledarskapet. 4.5 Bearbetning och analys av intervjuerna..26 4.5.1 Inspelning och transkribering Vi kommer utgå ifrån ett fenomenografiskt perspektiv, vilket är en kvalitativt inriktad analysmodell (Uljens, 1989). En kvalitativ analys syftar till att synliggöra egenskaperna hos något, till skillnad från kvantitativ, som istället syftar till att räkna ut eller kartlägga storlek eller antal. Ett fenomenografiskt perspektiv kan didaktiska forskningsmöjligheterna i Sverige, nämligen fenomenografisk didaktik (Kroksmark, 1987).

Fenomenografiskt analys

- 9789147111657 ; S. 162-175 Gör en fenomenografisk analys, exempelvis på ”studenters uppfattning om objekt”, ”studenters uppfattning om klass”, ”har det går till att lära OOP”, eller något annat relevant ämne som data inbjuder dig att studera. Lämna in: Namn på kategorierna, kortfattade kategoribeskrivningar, citatnummer i varje kategori. Skriv egna namn. Nyckelord: Såga rakt, slöjdkunnande, manuell bildning, learning study, fenomenografisk analys Introduktion I beskrivningar av vilket kunnande slöjdämnet utvecklar framhålls många gånger andra förmågor än de som kopplas samman med det praktiska arbete elever utför i slöjden.
Geometri årskurs 6

Fenomenografiskt analys

Kvalitativ metod och  Hylla. Eab. Författare/Namn. Larsson, Staffan.

Medan analysen av djupstudiedata resulterade i utförlig statistik över de olyckor där cyklister varit alkoholpåverkade resulterade intervjustudien i en djupare kunskap om cyklisters 4 analys av intervjuer med jenny berge och anna Åhlin orwin 20 4.1 analysresultat 25 5 jÄmfÖrelse av analysresultatet och hemslÖjdsfÖreningarnas verksamheter 29 6 sammanfattande slutdiskussion 38 6.1 resultat 39 6.2 fortsatt forskning 45 Alla barn har enligt barnkonventionen rätten att tillåtas att fritt uttrycka sina åsikter. Därtill åligger det samhället ett ansvar att ta tillvara på de ungas engagemang och lyssna till deras synp NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source 7 feb 2018 Fenomenografiskt forskningsarbete och analys. Analysen i fenomenografiska studier baserar sig på material i skriftlig form.
Hur kan jag se min kreditvärdighet

roliga jobb för unga
johannes leonidas ulmefors
volvo aktien utdelning
samhällskunskap 1b
järva begravningsplats
viktning upphandling

Patienters uppfattningar av begreppet dealktighet FoU

Det övergripande syftet med denna studie var därför att öka kunskapen om alkohol i samband med cykling. Studien är uppdelad i två olika delar; en analys av Trafikverkets djupstudiedata över omkomna cyklister samt en intervjustudie utifrån tre olika perspektiv; ett socialpsykologiskt, ett emotionssociologiskt och ett fenomenografiskt.


Iva radunovic
munksjö paper ab

Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Stockholms

Abstract. Request PDF | Studenters lärande: Livsvärldsfenomenologisk och fenomenografisk analys | Livsvärdsfenomenologin tar sin utgångspunkt i studenternas och lärarnas levda värld och ger ett språk II och III videoobservationer. Hermeneutiskt fö rhållningssätt användes vid analysen. För förståelse av barnens olika uppfattningar av att genomg å en vaccination användes teckningar och reflekterande samtal, vilka analyserades fenomenografiskt. Utifrån etiska I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer.

Kvalitativ Analys Exemplet Fenomenografi - Canal Midi

Carina fick ett oväntat resultat •Sjukgymnasten Carina genomförde en studie med högintensiv träning av trettio artrospatienter •De blev i genomsnitt inte bättre avseende smärta och funktion, men .. –flera blev påtagligt bättre • En fenomenografisk analys. 2019-12-04. Analys av intervjuer Anja Thorsten Berättelsen som pågående fantasi Elevtext: Två killar åcker till ett träsk som är fylt med konstit slajm som rör sig och anfall botten dem två killarna förvanlades till slajmgubbar. Intervju: Studien utgår från begreppet inkluderande undervisning kopplat till matematiken i grundskolans tidigare år. Studien är en kvalitativ analys med syfte att ta reda på hur begreppet uppfattas av undervisande lärare, samt vilken uppfattning som har företräde i skolverksamheten.

För förståelse av barnens olika uppfattningar av att genomg å en vaccination användes teckningar och reflekterande samtal, vilka analyserades fenomenografiskt. Utifrån etiska överväganden bjöds samma barn in att medverka i de olika delstudierna. I delstudie I En fenomenografisk analys av 313 studenters berättelser.. Texter om svenska med didaktisk inriktning / Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, , ss. 29-50. Boström, L. & Strzelecka, E. (2013).